วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โพรโทคอล หมายถึง..........?
โพรโทคอล  หมายถึง..........?

         
  
     พรโทคอล (Protocol)     หมายถึง    กฎระเบียบที่ใช้กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
 
อุปกรณ์คู่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ผ่านระบบเครือข่าย เนื่องจาก
 
อุปกรณ์เหล่านี้อาจใช้รหัสแทนข้อมูลแตกต่างกัน และ/หรือมีกระบวนการทำงานแตกต่างกัน จึงจำเป็น
 
ต้องมีตัวกลางหรือวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์หมดไป ซึ่งจะ
 
ทำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ โพรโทคอลจึงมีหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดกระบวนการทำงาน
 
ของตัวกลางนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
 
 
 
 
                       
 
อ้างอิง
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น