วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Web browser หมายถึงอะไร .........Web browser หมายถึงอะไร .........

   
           เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้

สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น

ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ

โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียก

ว่าเวิลด์ไวด์เว็บ          ประโยชน์ของ Web Browser
          สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างสวยงามมีการแสดงข้อมูลในรูปของ ข้อความ ภาพ

และระบบมัลติมีเดียต่างๆ ทำให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้อินเตอร์เน็ตได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบัน ปัจจุบัน web browser ส่วนใหญ่จะรองรับ html 5 และ อ่าน css

เพื่อความสวยงามของหน้า web page

 
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

 -  Internet Explorer

  -  Mozilla Firefox

  -   Google Chrome

   -  Safari

อ้างอิง

- http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/66-server-hosting/1849-web-browser-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-web-browser-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html

- http://www.google.com/imgres?um=1&hl=th&biw=1152&bih=587&tbm=isch&tbnid=cDjWh9Ioi7f-IM:&imgrefurl=http://itsecurity.vermont.gov/threats/web_attacks&docid=EpWipe6aIfx-VM&imgurl=http://itsecurity.vermont.gov/sites/security/files/browsers-logos.png&w=288&h=353&ei=qXzxT7PPAYzSrQevyPC9DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=804&vpy=145&dur=532&hovh=249&hovw=203&tx=125&ty=125&sig=101931991059522906317&page=1&tbnh=113&tbnw=92&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:5,s:0,i:86


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น