วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

HTML ย่อมาจากคำว่าอะไร หมายถึง ............ ?
HTML  ย่อมาจากคำว่าอะไร  หมายถึง ............ ?

             
      HTML ย่อมาจากคำว่า Hyper Text Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการ

สร้างโฮมเพจ

      เป็นภาษามาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide-

Web :WWW ( Web) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (Internet) รูป

แบบหนึ่ง ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ อื่นๆ จะถูกเชื่อมโยง

เข้าหากัน ด้วยชุดคำสั่งต่างๆ เพื่อให้แสดงผลออกมาคล้ายกับ สิ่งพิมพ์ สไลด์ หรือ แบบมัลติมีเดีย


                   
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น