วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

E-mail ย่อมาจากคำว่าอะไร หมายถึง ............ ?
E-mail ย่อมาจากคำว่าอะไร  หมายถึง ............ ?

                       
                  E-mail ย่อมาจาก Electronic Mailนภาษาไทยบางครั้งเรียก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้ง

เรียก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช้คำว่า

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
       
             
                ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) คือวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบใหม่ แทนจดหมายบน

กระดาษ แต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่อง

หนึ่ง

                  E-mail (อีเมล์) หมายถึง จดหมายอิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในอินเตอร์เน็ต ซึ่ง

ก่อนที่คุณจะมีอีเมล์ใช้นั้นคุณจะต้องมี E-mail Address (ที่อยู่อีเมล์)ของตัวเองเสียก่อน ถ้าคุณใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตโดยการสมัครเป็นสมาชิกโดยตรงกับ ISP
(ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) คุณก็จะได้รับแจ้งที่อยู่อีเมล์ของตัวเองตั้งแต่สมัครสมาชิกเลยแต่ถ้า ISP ไม่

ได้ให้มาคุณก็สามารถมีที่อยู่
อีเมล์ได้ โดยขอได้ฟรีจากผู้ให้บริการอีเมล์ในอินเตอร์เน็ตทั้งที่ฟรีและไม่ฟรี

         
                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น