วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

IP Adaress คืออะไร .......


IP   Adaress    คืออะไร  .......


               IP Address   คือ    หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่อง

หมายจุดขั้นระหว่างชุด?ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1? เป็นต้น

              
                 การสื่อสารและรับส่งข้อมูลในระบบ Internet สิ่งสำคัญคือที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ จึ่ง ได้มีการกำหนดหมายเลขประจำเครื่องที่เราเรียกว่า

IP Address และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและซ้ำกัน จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address

โดยเฉพาะ ชื่อองค์กรว่า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้แต่ละเครือข่าย ส่วนลูกข่ายของ

เครือง ทางเครือข่ายนั้นก็จะเป็น ผู้แจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นพอสรุปได้ว่า IP Address จะประกอบด้วย

ตัวเลข 2 ส่วน คือ
        
     
         -  Network Address?

       
         -  Computer Address

 

                                    Wireless IP Addressอ้างอิง


-http://wlanbook.com/wireless-ip-address/

-http://www.compspot.net/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=46

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น